E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Instalacje i urządzenia powietrza

1. Tłumiki    2. Zbiorniki powietrza    3. Separatory    4. Dreny    5. Części zamienne


1.  Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza

 • wyciszanie i tłumienie hałasu wydmuchu wylotu powietrza
 • zmniejszenie hałasu na stanowiskach pracy
 • pochłaniacze mgły olejowej eliminują olej w sprężonym powietrzu pochodzący ze sprężarek lub naolejania pneumatyki
 • obniżanie w powietrzu otoczenia ilości oleju
 • ochronne tłumiki hałasu wydmuchu wylotu sprężonego powietrza i pochłaniacz mgły olejowej

 • tłumiki hałasu wydmuchu z przyłączem 1/2'', 1'', 1 1/2''.

Tłumik hałasu wydmuchu sprężonego powietrza


Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza i pochłaniacze mgły olejowej instalowane są na odpowietrzeniu siłowników i przewodów pneumatycznych. Wytłumiają i zmniejszają znacznie poziom hałasu wytwarzanego przy rozprężaniu sprężonego powietrza na wylocie powietrza roboczego.

Tłumiki eliminują zagrożenia uszkodzenia słuchu obsługi i operatorów maszyn pneumatycznych. Obniżają huk i hałas odpowietrzania urządzeń wyposażonych w siłowniki pneumatyczne, jak prasy pneumatyczne, podajniki powietrzne, linie produkcyjne, zbiorniki sprężonego powietrza, wylot sprężonego powietrza ze zrzutu powietrza. Tłumiki wydmuchu powinny być odpowiednio dobrane do źródła emisji hałasu.

Tłumiki hałasu zmniejszają poziom dźwięku spustu sprężonego powietrza o ok. 25 dBA.

Tłumiki hałasu wydmuchu wylotu sprężonego powietrza  poprawiają warunki pracy na stanowiskach roboczych. Zmniejszają znacznie [do kilkunastu razy]poziom hałasu emitowany przez odpowietrzanie urządzeń - sprężarki dwu i trzystopniowe, siłowniki pneumatyczne pras, podajniki pneumatyczne, zbiorniki kompensacyjne sprężonego powietrza, linie produkcyjne, urządzenia pneumatyczne generujące impulsowe wydmuchy sprężonego powietrza.

Pochłaniacze mgły oleju do usuwania par oleju sprężonego powietrza z pras, siłowników, pneumatyki, zbiorników, sieci sprężonego powietrza i zapewniają oczyszczanie powietrza w halach produkcyjnych. Pochłaniacze stanowią skuteczny odolejacz atmosferyczny - zmniejszający zaolejenie powietrza otoczenia.


2.  Zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza - pionowe, poziome

 • zbiorniki ciśnieniowe poziome KPAL 30 l .. 25000 l

 • wyrównawcze zbiorniki powietrza  8-11 bar .. 20 bar
 • buforowe zbiorniki o ciśnieniu 30 bar, 40 bar

 • zbiorniki sprężonego powietrza z wewnętrzną powłoką ochronną 100l; 200l; 300l; 500l; 1000l; 2000l; 10000l

 • zbiorniki na sprężone powietrze z przyłączami do rurociągu od 1/2'', 1'', 1 1/2" .. do DN 200
 • wyrównawcze zbiorniki do powietrza pionowe i poziome z izolacją termiczną, 100 litrów - 20000 litrów
 • zbiorniki poziome do agregatów, kompresorów tłokowych i sprężarek śrubowych
 • zbiorniki powietrza do zastosowań medycznych, powietrza stomatologicznego, wykorzystania dentystycznego
 • armatura zbiorników ciśnieniowych: manometry, zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające kulowe

 • wyposażenie dodatkowe: spusty i dreny kondensatu, separatory oleju, rozdzielacze kondensatu

Zbiornik

Zbiornik ciśnieniowy wyrównawczy sprężonego powietrza z armaturą


Wyrównawcze, buforowe, ciśnieniowe zbiorniki sprężonego powietrza - konieczne do poprawnej pracy sprężarek powietrzakompresorów powietrza oraz wyrównania i akumulacji ciśnienia w dłuższych rurociągach sprężonego powietrza. Zbiorniki sprężonego powietrza posiadają armaturę roboczą [opcja] - manometr, zawór bezpieczeństwa, zawory spustowe i zawory odcinające.

Wyrównawcze zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza - 0,1m3; 1 m3; 2m3; 3m3; 4m3, 5m3, 10m3, 20 m3, pionowe, poziome, z armaturą ciśnieniową dostosowaną do parametrów sprężarek i kompresorów powietrza, z odpowiednią powłoką wewnętrzną. Opcjonalnie zbiorniki wyposażone w automatyczny spust kondensatu, separator kondensatu wodno-olejowego, odolejacz, odwadniacz, filtr sprężonego powietrza.


3.  Separatory kondensatu powietrza woda-olej

 • Ekologiczne rozdzielacze i separatory kondensatu wodno olejowego sprężonego powietrza na czystą wodę i olej

 • mechaniczne separatory kondensatu z filtrem węglowym

 • separatory kondensatu - chemoelektryczne

 • separatory zbiorcze dla całego zebranego kondensatu wody z olejem

 • separatory dostosowane do indywidualnych urządzeń sprężonego powietrza

Separator kondensatu  sprężonego powietrza


Separatory wodno olejowe rozdzielają zanieczyszczony olejem odprowadzany z powietrza kondensat wodny na czystą wodę i olej. Olej zbierany jest następnie do pojemników. Separatory kondensatu woda-olej są niezbędne do ekologicznej ochrony środowiska.

Separatory, rozdzielacze kondensatu wodno olejowego sprężonego powietrza powinny posiadać wszystkie zainstalowana olejowe sprężarki powietrza.

Separatory woda-olej [odstojniki, rozdzielacze kondensatu wodnoolejowego] oczyszczają kondensat wodno-olejowy wytrącany ze sprężonego powietrza - na czystą wodę, którą można odprowadzić do kanalizacji oraz olej. Oczyszczenie kondensatu z oleju zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Separatory i odstojniki przelewowe kondensatu wodno-olejowego sprężonego powietrza - to dbałość o środowisko naturalne.

Ekologiczne separatory, odstojniki, rozdzielacze wody i oleju - do oczyszczania kondensatu wodno olejowego produkowanego przez sprężarki, kompresory, turbiny, odwadniacze, odolejacze - są niezbędnym elementem miejsc wytwarzania  i eksploatacji sprężonego powietrza, takich jak kompresorownie, sprężarkownie, zbiorniki sprężonego powietrza, przemysłowe i warsztatowe instalacje technologiczne i rurociągi sprężonego powietrza.

Separator, rozdzielacz lub odstojnik kondensatu wodnoolejowego, stanowiący zabezpieczenie środowiska, powinien być instalowany przy wszelkich urządzeniach sprężonego powietrza, gdzie odkłada się kondensat [woda z olejem]. Separator powinny posiadać: sprężarka olejowa, kompresor olejowy, zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza, osuszacz chłodniczy, ziębniczy, odolejacz  powietrza, odoliwiacz powietrza, filtr odolejający, odwadniacz sprężonego powietrza.


4.  Automatyczne dreny i spusty - odprowadzania wody, oleju, kondensatu woda-olej

 • zmniejszenie ilości wody, oleju lub kondensatu wodnoolejowego w sprężonym powietrzu
 • spusty i automatyczne dreny kondensatu o sterowaniu czasowym, cyklicznym - odprowadzają wodę, olej, kondensat, emulsję z instalacji i maszyn sprężonego powietrza

 • dreny sterowane poziomem kondensatu

 • dreny kondensatu pływakowe

 • dreny do urządzeń sprężonego powietrza - sprężarki, osuszacze, filtry, odwadniacze, odolejacze, zbiorniki powietrza

 • obniżenie zagrożenia zamarzania urządzeń powietrza pracujących w ujemnych temperaturach zewnętrznych

Automatyczny dren/spust kondensatu sprężonego powietrza

 
Automatyczne dreny i spusty kondensatu wodnego, wodno-olejowego sprężonego powietrza nie dopuszczają do zalegania wody, oleju lub kondensatu w przewodach, rurach, instalacjach i urządzeniach sprężonego powietrza. Dreny i spusty chronią zbiorniki i rurociągi powietrza. Stanowią ważny element roboczy urządzeń jak: osuszacze sprężonego powietrza, odolejacze, odwadniacze powietrza, filtry odolejające sprężonego powietrza oraz sprężarki powietrza i kompresory powietrza.
Automatyczne dreny i spusty kondensatu czasowe, poziomowe, pływakowe instalowane są na urządzeniach sprężonego powietrza, jak filtry, zbiorniki wyrównawcze i buforowe, odolejacze, rurociągi i sieci sprężonego powietrza, osuszacze chłodnicze, ziębnicze sprężonego powietrza, filtry sprężonego powietrza. Dreny odprowadzają automatycznie zebraną tam wodę lub kondensat wody i oleju,  przez co zmniejszają zawodnienie sprężonego powietrza w dalszej części rurociągu. Ułatwiają oczyszczanie sprężonego powietrza. Eliminują takie zjawiska jak zamarzanie, zalewanie pneumatyki, korozja rurociągu,niszczenie narzędzi pneumatycznych.


5.  Części zamienne i eksploatacyjne sprężarek, kompresorów, osuszaczy, filtrów

Części zamienne
 • elementy, podzespoły i części zamienne do urządzeń sprężonego powietrza - sprężarki, kompresory, osuszacze, filtry
 • filtry powietrza, filtry oleju, separatory powietrza i oleju do sprężarek, kompresorów
 • oleje i smary sprężarkowe do sprężarek śrubowych, kompresorów tłokowych, łopatkowych
 • wkłady sieciowych filtrów sprężonego powietrza i odolejaczy sprężonego powietrza pracujących w instalacji lub rurociągu powietrza
 • filtry wstępne, kasety filtrujące i maty filtracyjne powietrza, z ramką i bez ramki, do sprężarek, kompresorów i osuszaczy sprężonego powietrza chłodzonych powietrzem
 • łożyska i pasy klinowe, wieloklinowe do sprężarek i kompresorów powietrza
 • zawory odcinające, zawory bezpieczeństwa [zbiorniki ciśnieniowe, sprężarki, kompresory]
 • złoża adsorpcyjne osuszaczy adsorpcyjnych sprężonego powietrza

Części, zespoły i elementy eksploatacyjne i zamienne do większości znajdujących się na rynku sprężarek, kompresorów, osuszaczy, filtrów sprężonego powietrza, separatorów kondensatu woda-olej. Również części nietypowe, części do starszych modeli sprężarek i kompresorów.

Także serwis, naprawa, regeneracja lub modyfikacja - podzespołów, części zamiennych, stopni sprężających.

Części i zespoły zamienne, w tym nietypowe, podzespoły i elementy eksploatacyjne do wielu przemysłowych urządzeń sprężonego powietrza,jak sprężarki, kompresory, osuszacze chłodnicze, osuszacze ziębnicze,osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza, filtry, odolejacze i odwadniacze sprężonego powietrza. Na czas naprawy lub regeneracji możliwy jest wynajem sprężarki, kompresora, osuszacza


urządzenia sprężonego powietrza: osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza PT; filtr sprężonego powietrza; odwadniacz sprężonego powietrza; osuszacz absorbcyjny powietrza

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.